Amaç

Menfaat sahiplerimiz; şirketimizin amaçlarını gerçekleştirmede ve hedeflerine ulaşmasında etkili ya da faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum ya da çıkar gruplarıdır. Bu kapsamda şirketimiz pay sahipleri, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri menfaat sahipleri olarak belirlenmiştir. Bu dokümanın temel amacı şirketimizin menfaat sahiplerinin korunması, bilgilendirilmesi, yönetime katılım, insan kaynakları, şirket değerlerinin korunması, müşteri ve tedarikçilerle ilişkiler konusundaki şirket politikalarını ortaya koymaktır.

Uygulama Alanı

Bu politika DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketlerinde görev yapan tüm personelini ve menfaat sahiplerini kapsamaktadır. İşbu politika, DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketlerinin tüm faaliyetleri genelinde yürürlükte olan yasal gereklere ve yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir. Konuyla ilişkili mevcut EYS/KYS prosedür, talimat ve iç yönetmelikler bu politikaya uyumu destekleyici niteliktedir. Doğuş Çay Grubu; Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. Şirketlerini tanımlamaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Korunması

DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketleri ile menfaat sahipleri arasındaki ilişkiler olanaklar ölçüsünde yazılı sözleşmelere bağlı olarak yürütülür.

İşlem ve faaliyetlerimizde menfaat sahiplerinin sözleşmeler ve mevzuata dayalı olarak düzenlenen hakları DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketleri tarafından koruma altına alınır. Koruma altına alınan bu hakların ihlal edildiğinin fark edilmesi durumunda, bu hakların iade edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkin ve hızlı bir biçimde uygulamaya konur.

DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketleri, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat mekanizmalarının kullanılmasında gerekli kolaylığı gösterir.

Menfaat sahipleri ve şirketlerimiz arasında mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmemiş karşılıklı haklar, iyi niyet kuralları çerçevesinde, şirketlerimiz imkânları ve itibarı gözetilerek korunur. Menfaat sahipleriyle yaşanabilecek anlaşmazlıkların çözümünde şirketlerimiz öncü rol oynar.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları olduğunda ya da menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dâhil olması durumunda, sahip olunan hakların korunmasında olanaklar ölçüsünde dengeli bir politika izlenir ve her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması amaçlanır.

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketleri menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar, şirket internet sitesi, elektronik posta ve benzeri araçlar/kanallar vasıtasıyla bilgilendirilir.

Açık iletişim kurma anlayışına bağlı olarak çalışanlar değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir.

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinden, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde Doğuş Çay Üretim Muhasebe Müdürlüğü sorumlu olup, bilgilendirme politikamıza web sitemizden (www.doguscay.com.tr) ulaşılabilir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketleri esas sözleşmelerinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak amacıyla Yönetim Kurulunda bağımsız üyeler yer alabilmektedir.

Çalışanlarımızın karar süreçlerine etkin katılımı, benimsenen “açık kapı” politikası ile sağlanmaktadır. DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketlerinin Entegre Yönetim Sistemlerinde yer alan İç ve Dış İletişim vb. Prosedürlerle ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanların iyileştirme önerileri alınmaktadır.

Çalışanlarımızın yenilikçi ve yaratıcı yönlerinin desteklenmesi amacıyla iyileştirme amaçlı önerilerin sistemli olarak değerlendirilip uygun olanların hayata geçirilmesi amacıyla İç ve Dış İletişim vb. Prosedürler kapsamında oluşturulan Öneri ve İstek Kutuları sistemi bulunmaktadır.

Koordinasyon toplantılarında tüm orta ve üst kademe yöneticilerin şirket kararlarının verilmesi aşamasında görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme çerçevesinde sağlanmaktadır.

Yasal Sorumluluklar

Doğuş Çay ve grup şirketleri, çalışanların hak ve yükümlülükleri ve bunların işleyiş ve çalışma kültürüne bağlı kalınarak yürütülmesinde tüm faaliyet ve işlemlerini yürürlükteki kanun ve mevzuat ile uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür.

Doğuş Çay ve grup şirketleri yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara talep ettikleri bilgileri ve dokümanları doğru ve anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunar.

Doğuş Çay ve grup şirketleri yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla menfaat beklentisi olmadan ilişki kurar.

Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

Doğuş Çay ve grup şirketleri insan haklarına, çalışanların haklarına, çevrenin, doğal yaşamın korunmasına, eğitim ve hayır işleri yapılmasına, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına önem verir.

Kurumsal sosyal sorumluluk alanıyla ilgili taleplerin karşılanmasında Doğuş Çay ve grup şirketleri çevreye yönelik sorumluluğu artıracak faaliyetlere, zararları önleyici yaklaşımlara, oluşumlara ve çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine öncelik verir.

Doğuş Çay ve grup şirketlerinin tüm uygulamalarında insan sağlığının korunması ve çevreye saygı ilkesi göz önünde bulundurulur.

Doğuş Çay ve grup şirketleri faaliyetlerinde doğanın, tarihi dokunun zarar görmemesine, örf, adet ve geleneklere uygun davranmaya özen gösterir ve bu konudaki tüm yasal düzenlemelere uyar.

Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

Çalışanların hak ve yükümlülükleri, bunların işleyiş ve çalışma kültürüne bağlı kalınarak yürütülmesi, sürekli gelişim içinde tutulması ve işleyişin kontrolü İnsan Kaynakları Politikalarımız kapsamında belirlenir.

İnsan Kaynakları Politikamız şirketimizde işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirmesi, eğitim, görevlendirmeler gibi tüm İnsan Kaynakları süreçleri çalışanlar arasında ırk, renk, etnik köken, milliyet, din, yaş, cinsiyet, fiziksel engel ve benzeri ayrımcılığı yapmayacak ve fırsat eşitliği sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Şirket içi görevlendirmelerin ve terfilerin performansa dayalı olarak yapılmasını, tüm çalışanların birbirinin hak ve onuruna saygı duymakla sorumlu olduğunu anlamasını sağlayacak uygulamalara ağırlık verilmesini, tüm çalışmalarda bireye saygının temel alındığı bir iş ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Adil değerlendirme ile çalışanlara hak ettiği değeri vermek, mutlu huzurlu bir iş ortamı oluşturmak, çalışanların gelişimine olanak sunarak yaratıcılığı ön plana çıkarmak ve bunu sürekli kılmak yönetim anlayışımızdır.

Doğuş Çay ve grup şirketlerinin insan kaynakları süreçlerinde ilgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir.

Doğuş Çay ve grup şirketleri, çalışanlarının sağlığı ve iş güvenliğini tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlar ve iş kazaları, sakatlanmalar ve hastalıkların önlenmesi amacıyla güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılmasını politika olarak benimsemiştir.

Müşteri, Tedarikçiler ve Rakiplerle İlişkiler

Doğuş Çay ve grup şirketlerinin önceliği koşulsuz müşteri memnuniyetidir. Müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin isteklerinin zamanında, istenen kalitede ve eksiksiz karşılanması esas olup, bunları şirketlerimize ulaştıran web sayfaları iletişim olanağı, müşteri hatları, anket vb. kanalları açık tutarak müşteri memnuniyetini izler ve gerekli önlemleri gecikmeksizin alır.

Müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun ilişkiler kurma ve sürdürme, mal ve hizmetlerin sağlanmasında ulusal ve uluslararası sektör standartlarına uyma konularında gerekli önlemleri alma ve süreçlerini gözden geçirerek yenileme şirketlerimizin temel öncelikleri arasındadır.

Müşteri ve tedarikçilerimizle şirketimiz arasında iyi ilişkilerin kurulması, taraflar arasında yapılan sözleşme koşullarına uyulması ve ticari sırların gizliliğinin sağlanması için şirketlerimizce gerekli önlemler alınmış ve bu ilkelerimiz tüm çalışanlarımızla paylaşılarak ticari ahlak ve etik değerlere uygun, adil ve sağlam temellere oturmuş bir işbirliği yapısı oluşturulması amaçlanmıştır.

Doğuş Çay ve grup şirketleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerle yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar.

Yürürlük

Bu politika hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilerek onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.