AMAÇ

Doğuş Çay Grubu’nun iş ilişkisi içinde olduğu gerçek ve tüzel kişi ve kurumlara, müşterilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına, çalışanlarına ve topluma karşı tüm faaliyetlerinde ve ilişkilerinde Doğuş Çay Grubu Etik İlkelerini geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, çalışanlara rehberlik ederek çalışanlardan beklenen davranış standardını oluşturmaktır.

UYGULAMA ALANI

Bu ilkeler DOĞUŞ ÇAY ve grup şirketlerinde görev yapan yönetim kurulu ve üst yönetimi de dahil tüm personeli kapsamaktadır. Doğuş Çay Grubu; Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. A.Ş. Şirketlerini tanımlamaktadır.

Temel İlkeler ve Kurallar

Çalışanların faaliyetlerinin, tutum, davranış ve kararlarının Doğuş Çay ve grup şirketlerinin Etik Kurallar çerçevesinde belirlediği ilkelere, standartlarına ve kültürüne uygun olması gerekir.

Tüm Doğuş Çay ve grup şirketleri çalışanlarının bu alanlarda kendilerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri zorunludur. Doğuş Çay ve grup şirketleri, çalışanların Etik Kurallara uyumunu kariyer planlama ve performans değerlendirme süreçlerinin temel girdilerinden birisi olarak almaktadır.

Etik Kuralların bilinmemesi, bahsedilen kuralların ihlali için mazeret kabul edilemez.

Bu kuralların ihlal edilmesi durumunda, Doğuş Çay Disiplin Talimatına göre disiplin cezaları uygulanmaktadır.

Doğuş Çay ve grup şirketleri kendi çalışanları yanında iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü tarafların da belirlediği Etik Kurallara uymasını öngörmektedir. Etik Kurallarının iş ilişkisinde bulunulan üçüncü şahıslar tarafından ihlal edilmesi durumunda söz konusu taraflarla iş ilişkisinin sonlandırılması esastır.

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük vazgeçilmez temel ilkemiz ve öncelikli değerlerimizdir. Doğuş Çay ve grup şirketleri, menfaat sahipleri ile tüm ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaz.

Müşterilerimizin Doğuş Çay ve grup şirketlerinden beklediği ürün ve hizmet standartlarını sağlamak temel amacımızdır. Doğuş Çay ve grup şirketleri faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin başkalarına zarar vermemesi için gerekli önlemleri alır, bilerek hiçbir biçimde başkalarına zarar vermez.

Doğuş Çay ve grup şirketleri ürün ve hizmetleri konusunda müşterilerine verdiği sözlere, vaatlere ve anlaşmalara uyar.

Doğuş Çay ve grup şirketleri, dolaylı ya da dolaysız olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınır.

Güvenilirlik

Doğuş Çay ve grup şirketleri ürünleri, hizmetleri ve işlemleriyle ilgili konularda müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Doğuş Çay ve grup şirketleri sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz yerine getirerek çalışanlarına, ortaklarına, pay sahiplerine, iş ilişkisinde bulunduğu tüm kişi ve kurumlara, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı amaçlar.

Doğuş Çay ve grup şirketleri çalışanları yönetiminin güvenini sağlayacak biçimde davranır ve görevlerinin gerektirdiği itibar ve güvene layık tutum ve davranış gösterirler.

İş Ahlakı

Doğuş Çay ve grup şirketlerinin tüm çalışanları birbirlerine saygılı, açık, dürüst ve sorumluluk duygusu içinde davranarak düşünce ve görüşlerini paylaşırlar.

Bireysel, ekip, birim, bölüm ve şirket hedeflerine erişmede gerekli ve doğru bilgilerin paylaşılması başarının önkoşuludur. Çalışanların bu ilke doğrultusunda gerekli olan bilgileri ve iş sonuçlarını diğer ekip arkadaşlarıyla paylaşması esastır.

Doğuş Çay ve grup şirketlerinin tüm çalışanları işlerini yaparken bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermek zorundadır. Çalışma ortamında siyasi, sosyal ve dini görüşler tartışma konusu yapılamaz.

Çalışanlar, Doğuş Çay ve grup şirketlerinin gizli ve kamuya açık olmayan bilgilerini kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

Menfaat sahipleri ile ilgili asılsız beyanlarda bulunmak, dedikodu yapmak ve kötülemek etik değerlere aykırıdır.

Doğuş Çay ve grup şirketlerinde her türlü taciz ve mobbing kesinlikle yasaktır.

Tüm çalışanlar Doğuş Çay ve grup şirketlerinin imajının korumak ve geliştirilmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Çalışanlar kişisel tutum ve davranışlarının, yasalara, mevzuat hükümlerine ve genel ahlak kurallarına aykırı olmamasına özen gösterir.

Doğuş Çay ve grup şirketleri kendi şirketlerine ve başkalarına ait ticari ve mali durumlar hakkında yanıltıcı açıklama ve tanıtım yaparak, aldatıcı davranışlarda bulunamaz. Diğer kurum ve kuruluşlar, ürün ve kişiler hakkında küçümseyici, alaycı ve rencide edici ifadeler kullanmaz.

Doğuş Çay ve grup şirketleri, rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla, hangi şekilde olursa olsun ticaret özgürlüğünü kısıtlayan anlaşmalar yapmaz.

Sorumluluklar

Menfaat sahiplerimiz; şirketimizin amaçlarını gerçekleştirmede ve hedeflerine ulaşmasında etkili ya da faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum ya da çıkar gruplarıdır. Bu kapsamda şirketimiz pay sahipleri, çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri menfaat sahipleri olarak belirlenmiştir.

Menfaat sahiplerine yönelik sorumluluklara detaylı olarak “Doğuş Çay Menfaat Sahipleri Politikasında“ yer verilmiştir.

Saydamlıki Adillik, Hesap Verebilirlik

Doğuş Çay ve grup şirketleri çalışanları, menfaat sahipleri ile ilişkilerinde aksine hüküm bulunmadıkça saydamlık ilkesine bağlı kalırken aynı tutumu ilişki içerisinde olduğu taraflardan da beklemektedir.

Doğuş Çay ve grup şirketleri kurulacak ilişkilerde ve gerçekleştirilecek işlemlerde ilgili tüm tarafları, mevzuatın ve teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirilir.

Doğuş Çay ve grup şirketleri kendi çalışanları ve iş ilişkisinde bulunduğu üçüncü taraflar ile olan ilişkilerinde adalet ilkesini gözetir. Kişiye ya da kuruma özel ve kısa vadeli uygulamalardan kaçınarak ilgili tüm taraflar için standart uygulamaları geçerli kılar.

Doğuş Çay ve grup şirketleri hissedarlara hesap verebilirliği sağlamak için Yönetim Kurulu tepe yöneticilerin performansını yakından izler, iş sonuçlarını değerlendirir. Yönetim Kurulu üyelerinin de performansları her yıl gözden geçirilir.

Etik Kuralları Destekleyen Politikalar: Çıkar Çatışması

Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Şirket ortakları, yöneticileri ve çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumları ile bu durumlarda uygulanması gereken ilkelere ve çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesine yönelik uygulamalara “Doğuş Çay Çıkar Çatışmaları Politikalarında” yer verilmiştir.

Çıkar çatışması, çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmelerini etkileyen parayla ölçülebilir ya da ölçülemeyen her türlü menfaati ve herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

Yöneticilerimizden ve tüm çalışanlarımızdan görevlerini yerine getirirken, söz konusu politikada belirtilen kurallara uygun yargı ve davranışlarda bulunmaları beklenmektedir.

Söz konusu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, bahsedilen kuralların ihlali için mazeret kabul edilemez.

Söz konusu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshi de dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlar ve disiplin cezaları gündeme gelebilir.

YÜRÜRLÜK

Etik Kuralları hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülmek üzere, Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile kabul edilerek onaylanmış ve yürürlüğe konmuştur.